ΟΙ ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣΟΙ ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ

            Η παρούσα επιστολή απευθύνεται προς όλους τους Έλληνες αυτόχθονες ιθαγενείς και αφορά ένα από τα όπλα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως ένα πρώτο βήμα για το οριστικό τέλος της κρίσης κάθε φύσεως που επιβαρύνει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια κυρίως. Ο λόγος γίνεται για τις εξώδικες δηλώσεις-εντολές-εξουσιοδοτήσεις η κάθε μία προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες, την ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ. Κατανοώντας ότι οι συνέλληνες θα έχουν απορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, θα θέλαμε να δώσουμε ορισμένες εξηγήσεις.
            Οι Έλληνες, έχοντας εγκλωβιστεί σε έναν φαύλο κύκλο φόρων που παραβιάζουν το άρθρο 4 του συντάγματος και σε ένα επαχθές χρέος που έχει μόνο σκοπό και στόχο τη δήμευση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας μας, καταθέτουμε αυτές τις εξώδικες εντολές οι οποίες βασίζονται σε ατράνταχτες αποδείξεις ότι έχουμε καταστεί πλουσιότεροι αγνοία μας. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε όλοι μας ανεξαιρέτως δικαιώματα που απορρέουν από την κατάθεση των 600.000.000.000 δολαρίων ΗΠΑ υπέρ της Κυρίαρχης Ελληνικής Δημοκρατίας και δικαιώματα που απορρέουν από τον κληρονομικό πλούτο του έθνους μας βάση της συνθήκης Bretton Woods.
            Η πρώτη περιουσία είναι χρηματικό ποσό το οποίο αποτελεί επικυρωμένη οφειλή των ΗΠΑ και έχει κατατεθεί σε μορφή διεθνών συναλλαγματικών-χρεογράφων, αξιολόγησης ΑΑΑ και έχει την έννοια επιταγής πληρωμής. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποχρεούται και δεσμεύεται να καταβάλει, όταν ζητηθεί, το κεφάλαιο και τους τόκους με νόμιμο χρήμα. Ένα από τα αδιαφιλονίκητα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη αυτού του ποσού είναι η δικαστική απόφαση 67650/13 η οποία, για τον καταθέτη και Έλληνα επιχειρηματία Αρτέμιο Σώρρα, αναφέρει ρητώς <<Αποδείχτηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, δυνάμει αμετακλήτου πληρεξουσίου, τυγχάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσόν αυτό έχει ενσωματωθεί σε 6 διεθνή γραμμάτια του αμερικανικού ταμείου, ονομαστικής αξίας εκάστου εκατό δισεκατομμυρίων δολαρίων...>>.
            Η δεύτερη περιουσία βρίσκεται κατατεθειμένη σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελλάδας όπως προκύπτει από τον προσκομιζόμενο ισολογισμό του έτους 2007 και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 115.500.000.000.000 δολαρίων ΗΠΑ. Ο Αρτέμιος Σώρρας, έχοντας άλλο αμετακλήτου διαρκείας και με μεταθανάτιο ισχύ συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όπως έχει ανατεθεί από διάφορους δήμους και εκκλησιαστικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υπέβαλε αίτημα για δόμηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στον απανταχού ελληνισμό. Επίσης, το αίτημα περιλαμβάνει ανακούφιση από κόκκινα δάνεια και αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας του προγράμματος. Όλα αυτά φυσικά καταθέτοντας εγγυήσεις από το προσωπικό του χαρτοφυλάκιο. Ο χρόνος των ενστάσεων ή αντιρρήσεων για αυτό το αίτημα έχει κλείσει χωρίς καμία αρνητική απάντηση ή ένσταση και ως εκ τούτου η πράξη θεωρείται πλήρως εγκριθείσα και επικυρωθείσα.
            Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 του συντάγματος, θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία και όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό. Επομένως, καταθέτοντας τις συγκεκριμένες εξώδικες εντολές στις αντίστοιχες υπηρεσίες ο Έλληνας πολίτης, αφού είναι αυτόχθων ιθαγενής και μέλος της Κυρίαρχης Ελληνικής Δημοκρατίας, τους δίνει εντολή να εισπράξουν στο όνομά του και για λογαριασμό του ό,τι οφείλει, από τα κατατεθειμένα κεφάλαια των ποσών που αναφέρονται στο εξώδικο.
Σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΣτΕ, η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας προς απάντηση αιτήματος δεν αποτελεί άρνηση αλλά αποδοχή εάν αυτό υπαγορεύεται από λόγους δημόσιου συμφέροντος. Άρα αν η υπηρεσία, στην οποία οφείλει ο πολίτης, δεν απαντήσει νομίμως αιτιολογημένα εντός 5 ημερών συνεπάγεται σιωπηρή αποδοχή και εξόφληση ολοσχερώς.  Σύμφωνα με τον νόμο 3691/2008 περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ο διευθυντής της εκάστοτε υπηρεσίας πρέπει να ερευνήσει για την νομιμότητα του τρόπου πληρωμής που προσκομίζει ο οφειλέτης και να προβεί σε σχετική καταγγελία στην περίπτωση που διαπιστωθεί οτιδήποτε το αντικανονικό. Αυτό σημαίνει ότι η κατάθεση των εξώδικων εντολών είναι απολύτως νόμιμη. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 196 του ποινικού κώδικα
1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση ως πέντε έτη και χρηματική ποινή. 
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν γνώσει χρησιμοποιεί πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο. 
3. Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (παράγραφοι 1-2) α)σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή β) ενεργεί κατ' επάγγελμα, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. 
4. Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος στρέφονται άμεσα κατά του ελληνικού Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή των Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης και το αντικείμενό τους είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας επιβάλλεται κάθειρξη ως δεκαπέντε έτη και χρηματική ποινή

Συνεπώς, τα σχετικά με την εξώδικη εντολή έγγραφα που αποτελούν τη βάση του εξώδικου δεν είναι ψεύτικα ούτε φέρουν πλαστές υπογραφές αξιωματούχων πράγμα που επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τη δυναμική των εξώδικων.
            Η διαδικασία της κατάθεσης των εξώδικων εντολών γίνεται μέσα από τα τοπικά γραφεία Ε.ΣΥ. όπου ο πολίτης λαμβάνει δωρεάν τις απαραίτητες και νόμιμες οδηγίες και δεν επιβαρύνεται  με τίποτε άλλο παρά το κόστος των φωτοτυπιών που θα βγάλει και τον δικαστικό επιμελητή όπου χρειαστεί .
Κλείνοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το κράτος δεν εκτελεί τα καθήκοντά του για την ευημερία των πολιτών με αποτέλεσμα να χρειάζεται να το πράξουν οι ίδιοι οι πολίτες. Η αρχή της απελευθέρωσης έγινε από τον Αρτέμιο Σώρρα, αλλά το τέλος δεν μπορεί να γίνει από κανέναν άλλον παρά μόνο από εμάς τους υπόλοιπους ανεξαιρέτως.

Ε.ΣΥ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΟΙ ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ Reviewed by ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ on 12:02 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.